Bitlis Kent Belleği
1915 Tehciri

1915 Tehciri

1915 Ermeni Tehc irinin Bitlis’e yansımaları hakkındaki belgeler.

Bitlis Ermenileri, İttihat Terakki Hükümeti’nin aldığı kararlar neticesinde imparatorluğun güney bölgelerine sürgün edilmiştir. Bugün halen tartışılan bu tehcirin sebepleri, sonuçları ve tehcir edilen Ermeni sayısı bir tarafa bırakılacak olursa, bölgenin her anlamda aslî unsurları olarak addedilebilecek olan Ermeniler, bir daha dönmemek / dönememek üzere Suriye’ye, hayatta kalanlar ise oradan Avrupa ve Amerika kıtalarına gitmişlerdir. 1915 ve öncesinde gerek imparatorluk bünyesinde gerekse de bölgede yaşayan ve göç eden Ermenilere ait istatistik noktasında devletin resmi rakamları ve telaffuz edilen diğer rakamlar farklılık göstermektedir. Bu konuda tehcir edilen Ermeni sayısının devlet tarafından net olarak açıklanamıyor oluşu, Osmanlı’nın tehcir sırasında tuttuğu var sayılan sevk defterlerinin halen nerede ve ne durumda olduğunun bilinmemesinden ileri gelmektedir. Bu konuyla ilgili dönemin Dahiliye Nazırı Talat Paşa’nın tehcir hadisesi ile ilgili kendi tuttuğu notlar temel alınacak olursa; 109.521 Bitlis Ermenisi güneye sevk edilmiştir.